Інститут економіки та прогнозування

Ці умови характеризуються такими показниками, як частка державного сектора в економіці, структура економіки, досягнутий технічний рівень виробництва, місце національної економіки в світовому поділі праці, демографічні, національні та політичні умови тощо. Врахування цих умов вимагає від кожної держави пошуку особливих підходів до межі та змісту свого втручання в економіку. Класична економічна теорія ґрунтується на теорії Адама Сміта, що виникла в XVIII-XIX ст. Провідна ідея цієї теорії по­лягає в тому, що держава не втручається в регулювання ринкової економіки, а регулятором («невидимою рукою») виступає сам ринок. Постулати цієї теорії призначені для створення лібераль­ного ринкового господарства, де діє принцип «багатство породжує багатство». Сміт обмежував роль держави функцією «нічного вартового» — підтримку порядку, охорони і захисту приватної власності і конкуренції.

наукові теорії що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки

Досліджено механізм державної під­тримки розвитку малого бізнесу України та провідних країн світу. Проаналізовано сукупність програм державної підтримки розвитку малого бізнесу в Україні та її областях, визначено недоліки програм. Досліджено переваги використання методів програмно-цільового управління в процесі формування інструментів підтримки малого бізнесу в Україні. Запропоновано удосконалену структуру цільової програми, методику оцінки якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу, подано її практичне застосування. Реформа системи державного регулювання економіки країн Східної Європи здійснюється в напрямку більшого використання важелів непрямого опосередкованого впливу на економіку через канали бюджетного, податкового і кредитно-грошового регулювання.

Порушено проблему державного суверенітету, майбутнє якого cталo предметом широкого наукового дискурсу в епоху глобалізації. Доведено об’єктивну необхідність інституту держави в регулюванні економічних процесів. Розкрито діалектику економічних функцій держави, аргументовано її регулюючо-стабілізаційну роль в умовах глобальних фінансових дисбалансів.

Бернанке вважав, що самого лише скорочення пропозиції грошей недостатньо для пояснення такого тривалого спаду, бо ж ціни, зрештою, встановлюються відповідно до наявної пропозиції грошей, і вплив зміни грошової маси на економіку вичерпується (гроші є нейтральними у довгостроковому періоді). Тож учений припустив, що мають бути інші потужні канали впливу стану в банківському секторі на реальну економіку, які й зумовили затяжний характер Великої депресії. Їхньому дослідженню і присвячувалася третя праця, за яку присуджено цьогорічну Премії Шведського центрального банку в галузі економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля, – стаття Б. Бернанке «Немонетарні впливи фінансової кризи на хід Великої депресії» (American Economic Review, 1983 р.). В економіці скандинавських країн домінує Швеція, для якої характерна змішана економіка, поєднання ринкових відносин на конкурентних началах з активним втручанням держави в економіку.

Розглянута проблема узгодження законодавства України з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. У статті проаналізовано основні елементи фінансового механізму соціального страхування. Запропоновано концепцію оптимізації фінансового механізму соціального страхування в Україні. У статті розглянуті питання механізмів регулювання міжнародних валют.

Отже, економісти не піднімали питання регулювання економікою, бо в цьому не було потреби. Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, керівників https://bazarmedia.info/2023/05/25/3bulp96dk3/ і фахівців підприємств та органів державної влади. Основним інструментом державномонополістичного господарювання та регулювання замовлень державою є федеральна контрактна система.

Гуфасон відзначають, що ніде в світі не існує «чистої» ринкової економіки, де всі питання вирішувалися б на абсолютно вільному ринку. Будь-який вид ринкової економіки є «змішаним», тому що в будь-якому сучасному суспільстві важливу роль грає держава. Ринок за своєю природою недосконалий і не покликаний вирішувати соціальні завдання, що в свою чергу викликає необхідність втручання держави. У будь-якій суспільно-економічній системі держава відіграє важливу економічну роль, виконуючи більший або менший набір соціальних і господарських функцій. Місія програми – сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. Студенти професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.

У 1980-х роках усе більше вчених вказували, що роль фінансових посередників, які завдяки розвиткові технологій і послабленню транскордонних бар’єрів ставали дедалі могутнішими, не можна ігнорувати. Це, зрештою, й засвідчила глобальна фінансова криза 2008–2009 років. Важливою передумовою, яка визначає ефективність державного регулювання економіки, є врахування а регулюючих діях держави індивідуальних умов конкретної країни.

Кейнсіанська теорія державного регулювання ринкової економіки

Україна поступово інтегрує в європейський економічний простір, що обґрунтовує актуальність державного регулювання на всіх рівнях управління. Це вимагає використання системного, науково обґрунтованого підходу до прийняття рішень органами державної влади та всіма суб’єктами державного регулювання економіки. Кейнсіанство як напрямок економічної думки відіграло важливу роль у розвитку західної економічної теорії. Найважливішим інструментом державного регулювання економіки у Фінляндії є оподаткування. Система оподаткування Фінляндії включає декілька прямих й непрямих податків. Основними прямими податками є державний подоходний податок, комунальний подоходний податок, майновий податок. Найважливішими непрямими податками є податок з обороту, митні податки, зрівняльний податок і акцизи на автомобілі, алкогольні напої, тютюн і деякі інші товари.

На їх думку державне регулювання з використанням фінансів, грошового обігу, кредиту не тільки врегульовує економічний розвиток, але і запобігає циклічним коливанням. Державне регулювання в змозі розв’язати суспільні суперечності капіталізму. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також органів державної влади, які здійснюють регулювання національної економіки. Кейнсіанські концепції торували собі шлях і в інших західних країнах, зокрема на батьківщині їхнього автора — Великобританії. Тут іще 1944 p. було опубліковано урядову Білу книгу «Політика у сфері зайнятості» з обгрунтуванням урядової політики забезпечення максимального використання трудових ресурсів, а також підтримування на високому рівні урядових витрат з метою забезпечення попиту. Було також переведено під контроль держави низку галузей господарства Великобританії. Країни Східної Європи вступили в етап переходу до ринкової системи господарювання і формування механізму ринкового регулювання, суть якого полягає у максимальному використанні системи економічних регуляторів у регулюванні ринку.

Державне регулювання: теорії та еволюція. Реферат

Серед засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання ст. У літературі також наголошується, що важли­вими інструментами регулювання господарської діяльності є вста­новлення норм, нормативів, лімітів, правил, які є обов’язковими для дотримання. Конституційні норми (ст.ст. 13,42,85,92,98-100,106,116,119 тощо) закріплюють низку механізмів взаємодії органів державної влади у сфері законодавчого регулювання господарської діяльності, а також порядок здійснення органами державної влади контроль­них функцій. Сьогоднішня фінансово-економічна криза змусила замовкнути найзапекліших прихильників так званого «ринкового фундаменталізму», в основі якого «надспрощена версія ринкової економіки», уява про неї як про самодостатній організм, для якого державний вплив є зайвим та негативним.

Паретта, основні положення якої полягають у тому, що колективний добробут суспільства можливий тільки через досягнення добробуту окремими економічними суб’єктами. При цьому всі ресурси суспільства мають рівномірно розподілятися між суб’єктами, а економічні інтереси суб’єктів — узгоджуватися між собою. Кажучи про теорії державного управління економікою, не мож­на не сказати про М. Вебера, відомого німецького вченого кінця XIX — початку XX ст., який висунув основоположні концептуальні установки і принципи теорії державного управління як самостійної галузі дослідження. Саме він став ініціатором і головним розробни­ком найважливіших установок і концепцій держави як головного суб’єкта політики і влади, бюрократії, державного апарату. Державне регулювання економіки – процес впливу держави на господарське життя суспільства і пов’язані з нею соціальні процеси, в ході якого реалізується економічна і соціальна політика держави, заснована на певній концепції. У статті проаналізовано систему страхування депозитів в Україні на сучасному етапі.