Статистика Інвестиційної Діяльності :: Персонал Eight 2007

Інвестиційний менеджмент сформувався у другій половині ХХ ст. І є системою науково-практичних знань, пов’язаних з проблемами інвестицій та інвестиційної політики. Нині в галузі інвестиційного менеджменту не тільки узагальнено накопичений досвід, а й запропоновано методологічні підходи щодо подальшого удосконалення вивчення проблем у цій галузі та підготовки інвестиційного менеджера.

інвестиційна стратегія підприємства є складовою частиною

Забезпечення погодженості перспективного, поточного і оперативного управління інвестиційною діяльністю. Концепція стратегічного управління передбачає, що розроблена інвестиційна стратегія підприємства отримує свою подальшу конкретизацію в процесі поточного управління інвестиційною діяльністю шляхом формування інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) підприємства. На відміну від інвестиційної стратегії https://creative-kiev.com/ формування інвестиційної програми є середньостроковим управлінським процесом, здійснюваним у рамках стратегічних рішень і поточних інвестиційних можливостей підприємства. У свою чергу процес поточного управління інвестиційною діяльністю має детальне завершення в оперативному управлінні реалізацією реальних інвестиційних проектів і реструктуризацією портфеля фінансових інструментів інвестування.

Реально оцінити інвестиційні можливості підприємства, забезпечити максимальне використання його інвестиційного потенціалу і активне маневрування інвестиційними ресурсами. Ефективність систем інвестиційного аналізу, планування і контролю підприємства та їх зорієнтованість на вирішення стратегічних задач. Оцінка привабливості стратегічних зон господарювання підприємства на ринку.

Інструментарій Інвестиційного Менеджменту

Система стратегічних цілей повинна забезпечувати вибір найбільш ефективних напрямків реального і фінансового інвестування, формування достатнього обсягу інвестиційних ресурсів і оптимізації їхнього складу, прийнятність рівня інвестиційних ризиків у процесі здійснення майбутньої господарської діяльності і т.п. Процес розробки інвестиційної стратегії є найважливішою складовою загальної системи стратегічного вибору підприємства, основними елементами якого є місія, загальні стратегічні цілі розвитку, система функціональних стратегій в розрізі окремих видів діяльності, засоби формування і розподілу ресурсів. При цьому інвестиційна стратегія знаходиться у певній співпідпорядкованості з іншими елементами стратегічного вибору підприємства, ієрархія якої в загальному вигляді подана на рис. Розуміння взаємозв’язку інвестиційної стратегії з іншими найважливішими елементами стратегічного вибору підприємства дозволяє зробити більш ефективним процес її розробки. Однією з таких причин є змінюваність зовнішнього середовища.

Управління Інвестиційними Ресурсами Підприємства

Вибір і реалізацію найбільш ефективного варіанту вкладення капіталу, спрямованого на розширення економічного потенціалу економічного об’єкта. Основним принципом даного механізму організації є цілеспрямованість. Виділяють довгострокові і короткострокові проекти. Інвестиційна діяльність підприємства – це вкладення інвестицій і виконання певних практичних дій, які спрямовані на отримання прибутку або розширення економічного потенціалу підприємства.

Основні Підходи До Обґрунтування Стратегічних Цілей, Напрямів Та Форм Інвестиційної Діяльності

• Прямі інвестиції мають на увазі пряму участь інвестора у виборі об’єктів інвестування і вкладенні капіталу. Зазвичай прямі інвестиції здійснюються шляхом безпосереднього вкладення капіталу в статутні фонди інших підприємств. Пряме інвестування здійснюють в основному підготовлені інвестори, що мають досить точну інформацію про об’єкт інвестування і добре знайомі з механізмом інвестування. Значно різноманітнішими є можливості страховика відносно фінансових інвестицій. Він має право здійснювати лише портфельні інвестиції, тобто вкладати кошти в придбання цінних паперів. Страхова компанія, згідно з законодавством, має право здійснювати за рахунок тимчасово вільних коштів страхових резервів як капітальні, так і фінансові інвестиції.