Предмет і завдання курсу, його наукові основи Студопедія

Діалектична єдність мови і мислення.мова й мовлення.Аналіз функцій, які виконує мова, свідчить про ще одну виразну її рису – зв’язок із мисленням, оскільки мова виконує функцію формування думки. Мислення, у свою чергу, контролює відбір мовних засобів для вираження певної інформації. Історія – це наука про минуле людського суспільства та про його сучасність. Це також наука про закономірності розвитку суспільного життя в конкретних формах, в просторово-часових вимірах. Минуле є активним фактором змін, які відбуваються сьогодні.

предмет і завдання курсу його наукові основи

Особливості використання дієслів у ділових паперах. Правила запису цифрової інформації у документах. Особливості використання займенників у ділових паперах. Правопис та відмінювання прізвищ, імен по батькові в документах. Початок індивідуальних занять запланований на 1 березня 2017 року.

“Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

Документ як основний вид офіційно-ділового стилю. Просимо Вас виготовити бланки обліку і звітності на папері заводу у кількості двох тисяч штук у першому кварталі 2010 р. Вніс пропозицію роздавати повітряні кульки студентам у день святкування безкоштовно.

Закон про державність української мови було прийнято лише 1989 року. Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням, яке студент виконує для закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних протягом навчання, та їх застосування до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання. Якість виконання, науковий рівень змісту курсової роботи, грамотність викладу, вміння студента під час захисту обґрунтувати й довести правомірність своїх міркувань та висновків визначають рівень підготовленості студента до наступного етапу навчання.

Спілкування передбачає обмін інформацією між суб’єктом і об’єктом управління, їх взаємодію, що передбачає певну форму організації, структуру підприємства. Важливу роль у професійній діяльності відіграє поведінка особистості, яка визначається не тільки сукупністю особистісних якостей, особливостями конкретної ситуації, але передусім специфікою того соціально-професійного середовища, у межах якого реалізується його ділова і професійна активність. Дистанційний курс „Українська мова (за професійним спрямуванням)” складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів.

Мета та завдання навчального курсу

Останнім часом сюди відносять і пропаганду в засобах масової інформації. Вивчає принципи побудови промови, які не залежать від того, у якій сфері оратор виступає. Предметом вивчення дисципліни знову була ефективність впливу і переконливість мови і тексту. У зв’язку з цим неориторику іноді іменують неоарістотелівським напрямком, особливо якщо мова йде про неориторики Х.

Зміст програми курсу «Революції в модерній історії України ХІХ-ХХІ ст.» передбачає володіння пошукачами знаннями з модерної історії України та країн Центрально-Східної Європи, історіографії, теоретичних аспектів історичної науки. Третій та четвертий змістові модулі курсу присвячені розгляду питань, пов’язаних з різними аспектами процесів інтеграції України у світовий простір. Хронологічно їх висвітлення охоплює широкий проміжок часу, починаючи з Русі-України (Київської Русі) і завершуючи сьогоденням. Окрема увага приділяється зовнішнім інтеграційним процесам України у ХХ – на початку ХХІ ст., у періоди розбудови та розвитку власної національної держави. Мета спецкурсу зумовлена як суто науковими так і суспільно-політичними завданнями. З висоти ХХІ століття людство дедалі пильніше оглядає й осмислює події, що відбулися в ХХ столітті, оцінює їх повчальні уроки. Набути умінь і навичок професійного спілкування допоможуть вміщені наприкінці підручника “Короткий лексикон синонімів української мови”, словник-мінімум “Складні випадки наголошення”.

Для ознайомлення студентів з сучасною науковою літературою та джерелами передбачається обов’язкове конспектування окремих творів. Документознавство / Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С.В. Зрештою, саму вже усталену проблематику історії України ХІХ ст.

Змістом історії взагалі є історичний процес, який розкривається в подіях життя людини, дані про які збереглися в історичних пам’ятниках і джерелах. Вони стосуються розвитку господарства, внутрішньої і зовнішньої політики держави, міжнародних стосунків, діяльності історичних осіб.. Перший та другий змістовий модулі присвячені специфіці національних процесів в Україні в їх історичному розвитку. Теоретичне підґрунтя матеріалу цих двох модулів скаладають новітні підходи до розуміння змісту термінів «політична» та «етнічна» нації, до визначення https://amandasuecreasey.com/publishedworks/ шляхів утворення окремих європейських націй у працях як конструктивістів, так і примордіалістів (Б. Андерсона, М. Гроха, Е. Сміта та ін.). Історії тоталітаризму в Україні присвячена велика кількість видань, досліджень, монографій, в яких по-новому осмислюється цей феномен в нашій історії. Спеціальний курс “Політичні діячі України ХХ століття” згідно освітньої програми спеціальності «Історія та археологія», читається на четвертому курсі факультету історії та філософії у межах восьмого семестру для студентів денної форми навчання.

Він обслуговує та регламентує службові (офіційні) відносини між підприємствами одного й різного підпорядкування; між структурними підрозділами одного підпорядкування; між приватною особою та організацією, установою, закладом і навпаки; приватні (неофіційні) відносини між окремими громадянами. Основне призначення – регулювати ділові стосунки мовців у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах, обслуговувати громадські потреби людей у типових ситуаціях. Найголовніші ознаки – документальність (кожен офіційний папір повинен мати характер документа), стабільність, високий ступінь стандартизації, лаконізм, точність, сувора регламентація тексту, майже цілковита відсутність емоційності та образності і будь-якого вияву індивідуальності автора. Незалежно від віку, статі, посади тощо першим (першою) вітається особа, яка заходить до кімнати (кабінету). Словники іншомовних слів є різновидом тлумачних, у них пояснюється значення слів, запозичених з інших мов. У словникових статтях вказується, з якої мови прийшло слово. Говорити людям не лише про «сухі» факти минулого, а й про вплив цих подій на наше сьогодення; формувати історичну свідомість народу, в якій органічно поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток, закріплених в обрядах, традиціях, художніх образах та теоріях, що дає змогу людству узагальнити історичний досвід.

2007 рік було оголошено в Україні – роком гендерної рівності, що призвело до помітних змін у правових, соціальних та ділових сферах життя суспільства. Питання гендеру (статі) були важливими під час працевлаштування, отримання соціальних пільг тощо до моменту законодавчого затвердження в Україні принципу гендерної рівності. Перш ніж передати інформацію, відправник повинен за допомогою певних символів закодувати її (кодування перетворює ідею на повідомлення), а також вибрати канал інформування, здатний передати символи, які використовують для комунікації. Орфографічні словники подають перелік слів, а також словоформи у їх нормативному написанні. Залежно від частини мови слово має певний граматичний коментар, додаткові граматичні форми змінюваних слів тощо. Мовна компетенція – знання учасниками комунікації норм і правил сучасної літературної мови і вміле використання їх у продукуванні усних і писемних висловлювань. Комунікативна компетенція (лат. competens – належний, відповідний) – сукупність знань про спілкування в різноманітних умовах і з різними комуні кантами, а також уміння їх ефективного застосування у конкретному спілкуванні в ролі адресанта і адресата.

Службова заява, що укладається посадовою особою від власного імені або від організації (підприємства, об’єднання), яку він репрезентує, до посадової особи іншої організації, установи тощо. Службова заява може бути відтворена механічним способом у декількох екземплярах і мати відповідні реквізити (назву та адресу організації, вихідний номер документа тощо). Лист – це узагальнена назва різноманітних за змістом документів, які служать засобом спілкування між установами, організаціями, підприємствами та приватними особами.